Драгажна машина "Бяла"
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)
Бюджетна линия:
Стойност: 0 лв.

Срок: 01.09.2014 - 31.12.2015
Описание: Обща цел: Осигуряване на безопасно приставане, престояване и обслужване на рибарските лодки в акваторията на рибарско пристанище "Чайка", гр. Бяла.

Специфични цели:
Специфична цел 1: доставка на драгажна машина специализирана за условията на работа и нуждите за поддръжка на рибарско пристанище "Чайка", гр. Бяла;
Специфична цел 2: монтаж, пуск в експлоатация и обучение на персонал за експлоатация на драгажна машина "Бяла";

Дейности: |+|

Дейност I: "Създаване на организация за управление на дейностите по проекта";
Дейност II: "Доставка, монтаж, пуск в експлоатация на драгажна машина и обучение на персонал за работа с машината";

Индикатори: - оборудвано Рибарско пристанище "Чайка", гр. Бяла с драгажна машина за поддръжка на плавателните канали и чистотата; - подобрена инфраструктура пряко насочена към рибарските стопанства;
- подобрени услуги пряко насочени към рибарските стопанства и общности;
- осигуряване безопасното приставане, престояване и обслужване на рибарските лодки в акваторията на пристанище "Чайка", гр. Бяла; - подобряване на условията на труд на рибарите и намаляване на инцидентите;
- открити нови работни места в Рибарската област;
- подобряване екологичното състояние на рибарската инфраструктура; - икономическо съживяване на пристанищната инфраструктурата и извършваните стопански дейности на нея.

Статус: изпълнен
Свързани галерии
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.