Драгажна машина
Създадена на: 16.03.2016
Посетена: 1024 пъти
Проект А10-13-30/18.06.12 г, III. обучение, ОПАК
Създадена на: 24.09.2013
Посетена: 1366 пъти
Проект А10-13-30/18.06.12 г, II. обучение, ОПАК
Създадена на: 05.09.2013
Посетена: 1511 пъти
ЕСФ лога
Създадена на: 05.08.2013
Посетена: 1144 пъти
Анкета
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
  • Да
  • Не, но ще участвам
  • Няма да участвам
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
Да
230
230
Не, но ще участвам
15
15
Няма да участвам
7
7
Анкета
Моля изберете слогана, които в най-голяма степен описва желаното състояние на община Бяла към 2020 г.
Към анкетата
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.