Карта на сайта
Помощна информация
Тази интернет секция към сайтана Община Бяла е оптимизирана за работа с интернет браузъри Internet Explorer версия 8 и по-висока, Mozilla Firefox версия 3.xx и по-висока, Google Chrome, Opera, Safari и други интернет браузъри. За да гледате видео материалите, трябва да имате инсталиран Adobe Flash Player, който може да изтеглите безплатно от http://www.adobe.com. Част от съдържанието е в .pdf формат, изискващ безплатен софтуер като Adobe Reader или аналогични. Сайтът е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно. За бързо откриване на необходимата Ви информация може да ползвате Картата на сайта, както и вградените възможности за търсене, филтриране по ключова дума и дата. За предложения, мнения и сигнали при забелязани неточности в този сайт, пишете на адрес: [email protected] .
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.