План за развитие на община Бяла 2005 - 2013 г.
2005 - 2013 г.
2014 - 2020 г.
Планът за развитие на община Бяла обхваща периода 2005-2013, като през периода 2005-2006 са предвидени мерки, чието финансиране ще бъде осъществявано от предприсъединителните фондове на ЕС. Мерките и проектите, предвидени за изпълнение през периода 2007-2013 ще бъдат съфинансирани от Структурните и други фондове на Европейския съюз. Формулираните приоритети за развитие и мерките за тяхното постигане отговарят на основните цели на фондовете и мерките, които те подпомагат.

Визията, която Плана за развитие формулира е: “Повишаване благосъстоянието на община Бяла чрез устойчиво икономическо и социално развитие и съхраняване на природните ресурси.”

Основните цели, които са поставени с оглед на формулираната визия са:

 • Създаване на условия за устойчиво икономическо развитие;
 • Съхраняване на природните ресурси;
 • Подобряване качеството на средата на живот в общината;
 • Повишаване на местния капацитет за планиране и управление.

Избраните стратегически цели и приоритетите за тяхното постигане са съгласувани с приоритетите, определени в Стратегия за развитие на област Варна 2005-2015 и с целите на развитие съгласно Националната стратегия за регионално развитие 2005-2013.

План за развитие 2005 - 2013 г.: /Word .doc,1.44 MB / свали файла

Стратегически цели / Приоритети / Мерки

 • Създаване на условия за устойчиво икономическо развитие
  • Развитие на територията и изграждане на техническата инфраструктура
   • Териториално развитие
   • Изграждане на ВиК инфраструктура
   • Изграждане на транспортна инфраструктура
   • Изграждане на енергийна и комуникационна инфраструктура
  • Развитие на туризма
   • Проучване на нуждите и анализ на тенденциите в туристическия сектор
   • Разработване на туристически продукт
   • Маркетинг и информационно обслужване
  • Диверсифициране на местната икономика
   • Развитие на екологично селско и горско стопанство
   • Развитие на селски туризъм
   • Развитие на производствения сектор
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на социалния капитал
   • Развитие на бизнес инфраструктурата
   • Развитие на човешките ресурси
 • Съхраняване на природните ресурси
  • Защита на околната среда
   • Програма за озеленяване и поддържане на зелени площи на територията на общината
   • Подобряване и разширяване на системата за управление на отпадъците
   • Проучване и търсене на кариерни материали
   • Брегоукрепване
  • Управление на ресурсите за устойчиво развитие
   • Управление на териториите включени в мрежата на НАТУРА 2000
   • Изграждане на система за отчитане влиянието на туристическите дейности
   • Повишаване на екологичната култура на населението и посетителите
 • Подобряване качеството на средата на живот в общината
  • Подобряване на социалната инфраструктура
   • Подобряване качеството на образованието
   • Подобряване на системата за здравеопазване и социални дейности
   • Развитие на спортните и младежките дейности
   • Жилищна политика
   • Опазване на културното наследство
 • Повишаване на местния капацитет за планиране и управление
  • Повишаване капацитета на административните структури
   • Повишаване капацитета на общинската администрация за обслужване на населението и бизнеса
   • Изграждане на общинска управленска информационна система
   • Повишаване на капацитета за изпълнение и оценка на програми и проекти
  • Повишаване капацитета на гражданския сектор за активно участие в управлението на общината
   • Обучения на местни НПО за разработване и управление на проекти
   • Обучения за съвместна работа и участие в консултации с местната власт
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.