Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла
Програма: Оперативна програма Административен капацитет
Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04
Стойност: 306111.1 лв.

Срок: 18.06.2012 - 18.12.2013
Описание: Проект A10-13-30 „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла“ е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет, приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.3: „Ефективна координация и партньорство при разработ-ване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Админи-стративен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци-ален фонд.

Обща цел на проекта
Създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни полити-ки в община Бяла в координация и партньор-ство с всички заинтересовани страни.
Специфични цели на проекта
1. Формулиране на политики в партньор-ство с всички заинтересовани страни.
2. Повишаване качеството на стратегиче-ския планов процес и на плановите разработки в община Бяла.
3. Повишаване на капацитета на Общинска администрация Бяла в областта на стратеги-ческото планиране и реализацията на планови документи с дългосрочен времеви хоризонт.
4. Изграждане на ясни правила, процедури и работещ механизъм за създаване, осъществя-ване и мониторинг на планови документи в Общинска администрация Бяла с ефектив-ното участие на заинтересованите страни в процеса.
5. Интензификация на комуникацията между администрацията и структурите на граждан-ското общество.
Дейности: |+|

Дейност 1: Администриране и управление на проекта. Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 2: Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013) на Община Бяла
Дейност 3: Извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.)
Дейност 4: Обучения
Дейност 5: Консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари
Дейност 6: Инициативи за комуникиране на политики в община Бяла
Дейност 7: Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла
Дейност 8: Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 10: Дейности за информация и публичност
Индикатори: - Одобрени междинни и окончателни финансови и технически отчети;
- Усвояване в пълен размер на утвърде-ния бюджет на проекта;
- 80% от бенефициентите от целевата гру-па удовлетворени във висока и много висока степен от резултатите от проекта;
- Разработена 1 междинна оценка на ОПР;
- Разработен 1 аналитичен доклад с оцен-ка на съотношението поставени цели – постигнати цели;
- Разработен 1 аналитичен доклад с пре-поръки за актуализация на ОПР за периода до 2013 г.;
- Разработен 1 аналитичен доклад с насо-ки и препоръки за изготвянето на ОПР за следващия планов период;
- 1 Проект на решение за приемане на оценката на въздействието;
- Осъществени 4 проучвания;
- Набрана статистически достоверна информация;
- Изготвени 10 аналитични доклада чрез различни методи за стратегически анализ;
- Изготвен 1 компилиран доклад с анализи;
- Изготвен 1 аналитичен доклад с инфор-мация, анализи и препоръки за следващия програмен период;
- Проведени 4 тридневни обучения;
- 12 дни в обучение;
- Обучения в 4 тематични области;
- 160 обучени общо;
- 98 учебни часа общо;
- 2 обществени обсъждания;
- 4 дискусии със заинтересованите страни;
- 2 кръгли маси;
- 2 семинара;
- 8 работни срещи с фокус групи;
- 2 анкети;
- 4 работни заседания с граждански панели за консултиране на политики;
над 1200 участници общо;
- 1 Становище с оформена визия за развитието на общината подписано от местни власти и СГО;
-Проведени 4 разяснителни кампании;
- Онлайн дискусионни форуми с над 1000 участника;
- Създадена 1 секция към интернет порта-ла на община Бяла;
-1 публикувана на интернет портала на община Бяла секция за плановата дейност и всички разработки в рамките на проекта;
- 1500 листовки;
- 2500 дипляни;
- разпространени рекламни материали и дребни сувенири над 1000 броя;
- 1 система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на планови-те документи в община Бяла;
- 1 анализ на работата на администра-цията в 3 функционални аспекта ( дейност 7);
- 1 система от правила за мониторинг на изпълнението на политики;
- 1 анализ на работата на администра-цията в 3 функционални аспекта ( дейност 8);
- 1 одиторски доклад;
- Пресконференции – 2 броя;
- Публикации в пресата – 8 броя;
- Интервюта – 2 броя;
- Интернет секция – 1брой;
- Информационни табели – 20 броя;
- Брошури – 1500 броя;
- Плакати – 80 броя;
- Постери – 60 броя;
- Листовки за популяризиране на проекта – 2000 броя;
- Издаване на сборник с информация за постигнатите в рамките на проекта резултати на хартиен и електронен носител – 1200 броя.

Статус: изпълнен
Свързани галерии
ОПАК лога
Създадена: 04.08.2013 г. Видяна: 1257 пъти
Проект А10-13-30/18.06.12 г, II. обучение, ОПАК
Създадена: 05.09.2013 г. Видяна: 1564 пъти
Проект А10-13-30/18.06.12 г, III. обучение, ОПАК
Създадена: 24.09.2013 г. Видяна: 1417 пъти
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.