Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна
Програма: Оперативна програма Административен капацитет
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Стойност: 88506 лв.

Срок: 04.12.2013 - 04.09.2014
Описание: Обща цел:
Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Бяла чрез обучение в страната.

Специфични цели:
1. Подобряване на професионалните умения на служителите в общинска администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
2. Повишаване на мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите в община Бяла

Дейности: |+|

Организация и управление на проекта
Обучения, проведени от Института по публична администрация
Обучения по ключови компетентности
Обучение по английски език
Дейности по информация и публичност
Индикатори: - Сключени три договори със служители на общинската администрация;
- Проведени девет срещи на екипа;
- Проведена една тръжна процедура;
- Обучени сто и шест служители на общинската администрация;
- Сто и шест служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
- Повишен капацитета на сто и шест служители от общинската администрация;
- Организирани две пресконференции;
- Изработен един брой банер;
- Изработени 80 бр. брошури;
- Изработени 150 бр. регистрационни форми за обучение на общинските служители;
- Изработени 150 бр. семинарни папки;
- Изработени 150 бр. химикали;
- Изработени 150 бр. блок-листи за писане от 20 листа;
- Изработени 110 бр. флаш-памети с логото на ОПАК.

Статус: изпълнен
Свързани галерии
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.