Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността Община Бяла
Програма: Оперативна програма Административен капацитет
Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04
Стойност: 98591 лв.

Срок: 01.11.2013 - 01.05.2014
Описание: Обща цел:
Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на община Бяла и нейните структури за осигуряване на качествено изпълнение на присъщите на местната власт функции за подобряване обслужването и удовлетвореността на гражданите

Специфични цели:
• установяване съответствието на съществуващата функционална и организационна структура на община Бяла и нейните структури с нуждите, свързани с ефективното изпълнение на функциите на местната власт;
• организационно развитие и подобряване координацията в рамките на община Бяла и нейните структури за оптимизиране изпълнението на основните функции.
Дейности: |+|

Индикатори: - Подготвена тръжна документация и проведена обществена поръчка за избор на изпълнители на външни услуги;
- Проведена оценка и анализ на настоящото състояние на функционалната и организационна структура на община Бяла;
- Разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на община Бяла;
- Разработен механизъм за оценка на ефективността и ефективността на общинската администрация;
- Разработена система за управление на изпълнението, вкл. индикатори към нея;
- Изготвени доклади за изпълнението на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи, предложения и др.;
- Проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната работна група;
- Разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите;
- Изготвен доклад за резултатите от дейността;
- Реализирани дейности за информиране и публичност на осъществявания проект и постигнатите резултати;
- Проведени 2 пресконференции за представяне целите и резултатите от проекта;
- Изработена и разпространени 2 брошури, представяща целите и резултатите от проекта (общо 500 броя).
- Изработен и разпространен плакат (50 броя)
- Публикувани прессъобщения в 2 регионални печатни медии
- Обособени 4 позиции за екипно управление: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник;
- Минимум 12 бр. проведени работни срещи на екипа;
- Междинни доклади по етапното проектно изпълнение;
- Финален доклад за цялостното изпълнение на проекта.


Статус: изпълнен
Свързани галерии
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.