Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла.
Програма: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Помощ в дома
Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04
Стойност: 174285.28 лв.

Срок: 06.12.2012 - 06.02.2014
Описание: Обща цел (цели):
Предоставяне на социални услуги на болни самотни възрастни хора, младежи и деца,подобряване качеството на съществуване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция.
Специфична цел:
1. Осигуряване на качествени социални услуги на болни самотни възрастни хора, младежи и деца.
2. Постигане на социална защита и адаптация на 50 болни самотни възрастни хора, младежи и деца чрез предоставяне на ежедневни грижи, което ще допринесе за повишаване качеството им на живот.
3. Осигуряване на заетост на безработни лица, пенсионери и специалисти желаещи допълнителна работа.
4. Повишаване на квалификацията на лицата за полагане на грижи за подобряване условията на живот и жизнена среда на възрастните хора, младежите и децата, а също и на хората с увреждания.
5. Повишаване качеството на живот, социално включване, запазване на независимостта и достойнството на възрастните хора на пенсионна възраст, младежите и децата с физически увреждания чрез деинституционализация на предлагането на социални услуги в община Бяла и региона.
Дейности: |+|

Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта.
Дейност 2. Публичност и информация.
Дейност 3. Техническо обезпечаване на проекта
Дейност 4. Супервизия
Дейност 5. Подбор на потребители на социалните услуги и сключване на договори с тях
Дейност 6. Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугата
Дейност 7. Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури
Дейност 8. Подбор на служителите предоставящи социални услуги и сключване на договори с тях
Дейност 9. Надграждащи обучения на служителите работещи с потребителите за предоставяне на качествени услуги
Дейност 10. Предоставяне на социалните услуги
Дейност 11. Счетоводна отчетност по проекта
Дейност 12. Мониторинг и контрол на дейностите по проекта
Индикатори: 50 потребители на социални услуги в домашна среда
23 назначени служители за предоставяне на социални услуги в домашна среда
23 обучени лица преминали поддържащо обучение

Статус: изпълнява се
Свързани галерии
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.