Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”
Програма: Оперативна програма Околна среда
Бюджетна линия: BG161PO005/10/1.11/02/16
Стойност: 13205635.3 лв.

Срок: 26.06.2012 - 26.04.2015
Описание: Проeктно предложение включва четири инвестиционни компонента както следва: Инвестиционен компонент I - „Водоснабдителна и канализационна мрежа Зона за вилен и курортен отдих /ЗВКО/„Чайка”- гр. Бяла”, Инвестиционен компонент II - „Водоснабдителна и кана-лизационна мрежа и новопроектирана КПС в местност „Глико”– гр.Бяла”, Инвестиционен компонент III - „Новопроектирана КПС, тласкател и битова канализация кв.130 и кв.135 - гр. Бяла.”, и Инвестиционен компонент IV - „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопровдна мрежа – вътрешни квартали и улици, гр.Бяла
Дейности: |+|

Проучвания и проектиране
Строителство
Техническа помощ
Одит
Публичност
Надзор по време на строителството
Индикатори:

Статус: изпълнен
Свързани галерии
ОПОС лога
Създадена: 04.08.2013 г. Видяна: 702 пъти
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.