В община Бяла се работи по проект за предоставяне на социална услуга „Помощ в дома“
Община Бяла изпълнява проект BG051PO001-5.1.04-0122-C0001 “Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Продължителността на проекта е 14 месеца, на стойност 174 285,28 лева. Основната цел на проекта е предоставяне на социални услуги на болни самотни възрастни хора, младежи и деца, подобряване качеството на съществуване чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Специфични цели на проекта са: 1. Осигуряване на качествени социални услуги на болни самотни възрастни хора,младежи и деца. 2. Постигане на социална защита и адаптация на 50 болни самотни възрастни хора, младежи и деца чрез предоставяне на ежедневни грижи, което ще допринесе за повишаване качеството им на живот. 3. Осигуряване на заетост на безработни лица, пенсионери и специалисти желаещи допълнителна работа. 4. Повишаване на квалификацията на лицата за полагане на грижи за подобряване условията на живот и жизнена среда на възрастните хора, младежите и децата, а също и на хората с увреждания. 5. Повишаване качеството на живот, социално включване, запазване на независимостта и достойнството на възрастните хора на пенсионна възраст, младежите и децата с физически увреждания чрез деинституционализация на предлагането на социални услуги в община Бяла и региона.

Свързани галерии:

Анкета
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
  • Да
  • Не, но ще участвам
  • Няма да участвам
Участвахте ли вече в изработването на План за развитие на община Бяла 2014-2020 г?
Да
230
230
Не, но ще участвам
15
15
Няма да участвам
7
7
Тази секция към сайта на Община Бяла е създадена в рамките на проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла" - Договор № А10-13-30/18.06.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.